ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
державного аудіовізуального
та електронного архіву
15.11.2022 р. № 10

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-методичну раду
Центрального державного аудіовізуального
та електронного архіву

І. Загальні положення

1.1. Науково методична рада (далі – НМР) Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву (далі – ЦДАЕА)  є дорадчим органом, створеним для розгляду питань організації науково-методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства,  підвищення якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів з архівної справи та діловодства.

1.2. У своїй діяльності НМР керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, наказами Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Науково-методичної ради

2.1. НМР розглядає матеріали і готує пропозиції з таких питань:

 • визначення основних напрямів наукової та методичної роботи ЦДАЕА;
 • складання проєктів планів науково-дослідної та методичної роботи, впровадження наукових і методичних розробок, науково-видавничої роботи;
 • підготовки програм досліджень, етапних та підсумкових звітів про розробку науково-дослідних тем, пропозицій щодо розроблення (внесення змін) нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямів діяльності ЦДАЕА;
 • оцінки результатів наукової роботи ЦДАЕА, у тому числі проєктів науково-методичних розробок, макетів довідників про склад і зміст документів НАФ, збірників документів, експозиційних планів документальних виставок, наукових доповідей, статей, звітів за темами науково-дослідних робіт, текстів лекцій, оглядів, електронних публікацій тощо;
 • координації досліджень з проблем архівознавства, документознавства та археографії;
 • розроблення пропозицій до навчальних програм з архівознавчих і документознавчих дисциплін;
 • організації використання інформації документів ЦДАЕА;
 • створення і розвитку автоматизованих інформаційно-пошукових систем архівних документів та впровадження інформаційних технологій у діяльність ЦДАЕА;
 • організації наукового співробітництва з іншими, у тому числі зарубіжними, архівними установами;
 • підготовки проєктів нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації;
 • висування наукових праць і науково-методичних розробок на Конкурс наукових праць, науково-методичних розробок та науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, що  проводиться Укрдержархівом, інших конкурсів  з архівознавства та документознавства.

2.2. НМР готує пропозиції та рекомендації про подання для затвердження, розгляду на засіданні колегії ЦДАЕА чи опублікування проєктів розглянутих документів (положень, планів, актів, правил, інструкцій, наукових звітів, методичних рекомендацій тощо).

ІІІ. Структура і склад Науково-методичної ради

3.1. До складу НМР входять провідні спеціалісти ЦДАЕА, науково-дослідних установ та навчальних закладів відповідного профілю. Головою НМР призначається заступник директора ЦДАЕА згідно з розподілом функціональних обов’язків у керівництві архіву.

3.2. Голова НМР може мати заступника.

3.3. Персональний склад НМР затверджується наказом директора ЦДАЕА.

ІV. Організація роботи Науково-методичної ради

4.1. НМР здійснює свою діяльність відповідно до річного плану-звіту роботи ЦДАЕА, а також річного плану роботи НМР, затвердженого директором ЦДАЕА. Засідання НМР скликаються у разі подання для розгляду проєктів документів, зазначених у розділі ІІ цього Положення, і проводяться за наявності більше половини її складу.

4.2. Голова НМР може прийняти рішення про проведення засідання у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет (далі – онлайн-засідання). В онлайн-засіданні беруть участь члени ради, а також інші запрошені особи.

4.3. Підготовку засідань НМР і ведення протоколів здійснює секретар. Автори проєктів документів не менш як за тиждень повинні забезпечити подання секретареві кількості примірників, необхідних для ознайомлення всіх членів НМР.

4.4. Рішення НМР приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради, оформляються у вигляді протоколу за підписами голови і секретаря НМР. У разі розподілу голосів порівну, голова НМР має право вирішального голосу.

4.5. Один примірник кожного схваленого і рекомендованого до впровадження методичного посібника ЦДАЕА надсилає до Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

4.6. У разі прийняття НМР рішення про необхідність доопрацювання проєкту поданого документа, він разом із письмовими зауваженнями і пропозиціями повертається розробнику.

4.7. Особливі думки членів НМР стосовно прийняття того чи іншого рішення заносяться до протоколу засідання чи додаються у письмовій формі до нього.

4.8. При НМР у разі необхідності можуть створюватися комісії, групи консультантів, рецензентів.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
державного аудіовізуального
та електронного архіву
15.11.2022 р. № 10

Склад науково-методичної ради
Центрального державного аудіовізуального
та електронного архіву

ЛАШКО
Олександр Васильович
заступник директора (голова)
МАРУЩАК
Ольга Віталіївна
к.і.н., начальник відділу довідкового апарату (заступник голови)
МАКАРОВА
Тетяна Олександрівна
начальник відділу використання інформації документів (секретар)
КОСЕНКО
Олена Володимирівна
к.і.н., директор архіву
БОЙКО
Віта Федорівна
к.і.н., заступник директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (за згодою)
КАСЯН
Людмила Григорівна
завідувач сектору публікації документів
КРУЧІНІНА
Тетяна Григорівна
начальник відділу формування НАФ електронними документами та електронними інформаційними ресурсами
ПАНЧЕНКО
Наталія Григорівна
начальник відділу забезпечення збереженості та обліку фотодокументів
ПОКЛЯЦЬКА
Валерія Валеріївна
к.і.н., головний спеціаліст відділу формування НАФ аудіовізуальними документами
ЧЕРНЯТИНСЬКА
Юлія Геннадіївна
начальник відділу забезпечення збереженості та обліку електронних документів та електронних інформаційних ресурсів
Перейти до вмісту